Fulltextové vyhledávání

Počasí

Pondělí Zataženo 26/22 °C
Úterý Polojasno 27/19 °C
Středa Oblačno 23/18 °C
Čtvrtek Skoro jasno 22/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky v obci > Želetické ženy

Želetické ženy

V souladu s ustanovením § 218 a souvisejícími ustanoveními zákona č.89/2012 sb., občanského zákoníku vydává spolek Želetické ženy, z. s.. tyto stanovy:

Stanovy spolku Želetické ženy

Článek I.

Název a sídlo spolku

Název: Želetické ženy, z. s.

Sídlo: Želetice 189, PSČ 696 37

Identifikační číslo: 270 51 510

Článek II.

Poslání a účel spolku

Spolek Želetické ženy z. s. vznikl za účelem podpory a rozvoje kultury a společenského života, zachování místních tradic, realizace sportovních a volnočasových aktivit a podpory zdraví a zdravého životního stylu místního obyvatelstva zejména pak s ohledem na děti a seniory.

K dosažení svého účelu realizuje spolek soubor činností, které jsou vzájemně provázané
a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi především:

 • Pořádání společenských a kulturních akcí pro členy spolku a veřejnost
 • Realizace a pořádání akcí folklórního rázu pro členy spolku a širokou veřejnost
 • Osvětová činnost a vzdělávaní ve vztahu k účelu spolku zaměřená na širokou veřejnost
 • Realizace a spolupráce při pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických akcí určeným členům spolku a široké veřejnosti
 • Realizace aktivit spočívajících v rehabilitaci a rekondici členů spolku a široké veřejnosti
 • Spolupráce s dalšími místními spolky a organizacemi
 • Spolupráce s dalšími organizacemi s podobným účelem a předmětem činností

Vedlejší hospodářské činnosti:

Předměty vedlejší hospodářské činnosti slouží k dosažní účelu spolku. Účel ani vedlejší hospodářské činnosti spolku nejsou určené k výdělečným činnostem.

Předměty vedlejší hospodářské činnosti jsou:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Hostinská činnost

Článek III.

Členství ve spolku

  1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
  2. Členství zaniká:
   1. vystoupením člena spolku
   2. úmrtím člena či prohlášením člena za mrtvého
   3. zánikem právnické osoby bez právního nástupce
   4. zánikem spolku
   5. vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě kdy se člen opakovaně bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo kdy porušuje stanovy, nebo z jiných důvodů stanovených zákonem

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů spolku

  1. Člen spolku má právo:
   1. účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
   2. být volen do orgánu spolku
   3. předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti
  2. Člen spolku má povinnost:
   1. dodržovat stanovy spolku
   2. svou aktivitou přispívat k pozitivní reprezentaci a rozvoji spolku
   3. účastnit se jednání členské schůze

 

Článek V.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoř tyto orgány:

 1. členská schůze
 2. výbor 3

Článek VI.

Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
  2. Členskou schůzi tvoř všichni členové spolku.
  3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech, které se týkají spolku a to zejména:
   1. schvaluje stanovy spolku včetně jejich změny
   2. volí výbor
   3. rozhoduje o zániku členství
   4. rozhoduje o zrušení spolku
   5. schvaluje plán činnosti na další období
   6. navrhuje akce a projekty obohacující další činnosti spolku
   7. rozhoduje o přijetí nových členů spolku
   8. kontroluje činnost a hospodaření spolku
   9. schvaluje rozpočet a účetní závěrku spolku
   10. schvaluje vnitřní předpisy spolku
  4. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem podle potřeby, nejméně jednou za rok.
  5. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá výbor členů spolku písemně na kontaktní adresu, která je uvedena v seznamu členů spolku nebo elektronickou poštou na jejich kontaktní e-mail a to nejpozději 5 dnů před konáním členské schůze.
  6. Pozvánka obsahuje alespoň
   1. název, sídlo a identifikační číslo spolku
   2. místo a dobu zahájení členské schůze
   3. program členské schůze

 

K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze

 1. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů spolku. Každý člen má při hlasování 1 hlas.
 2. O rozhodnutích, přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva přítomní členové spolu, kteří se zúčastnili členské schůze.

Článek VII.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor je 7 členný a je volen členskou schůzí.
 3. Funkční období člena výboru je na 5 let.
 4. Člen výboru musí být členem spolku.
 5. Za spolek jedná každý člen výboru samostatně

4

Článek VIII.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:

 1. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 2. Příjmy z doplňkové činnosti
 3. Dotace od obce, státu

Zapsal: Ing. Eva Chromečová

Ověřl: Vojtěša Karvayová

Naděža Jakešvá

V Žleticích dne 29. 12. 2015

Tyto stanovy je teké možno si stáhnout ve formátu PDF.