Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky v obci > Želetické ženy

Želetické ženy

V souladu s ustanovením § 218 a souvisejícími ustanoveními zákona č.89/2012 sb., občanského zákoníku vydává spolek Želetické ženy, z. s.. tyto stanovy:

Stanovy spolku Želetické ženy

Článek I.

Název a sídlo spolku

Název: Želetické ženy, z. s.

Sídlo: Želetice 189, PSČ 696 37

Identifikační číslo: 270 51 510

Článek II.

Poslání a účel spolku

Spolek Želetické ženy z. s. vznikl za účelem podpory a rozvoje kultury a společenského života, zachování místních tradic, realizace sportovních a volnočasových aktivit a podpory zdraví a zdravého životního stylu místního obyvatelstva zejména pak s ohledem na děti a seniory.

K dosažení svého účelu realizuje spolek soubor činností, které jsou vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi především:

 • Pořdání společnských a kulturních akcí pro čeny spolku a veřjnost
 • Realizace a pořdání akcí folklórního rázu pro čeny spolku a šrokou veřjnost
 • Osvěová čnnost a vzděávaní ve vztahu k účlu spolku zaměřná na šrokou veřjnost
 • Realizace a spolupráce př pořdání sportovních, těovýchovných a turistických akcí určným čenůspolku a šroké veřjnosti
 • Realizace aktivit spočvajících v rehabilitaci a rekondici čenůspolku a šroké veřjnosti
 • Spolupráce s dalšmi místními spolky a organizacemi
 • Spolupráce s dalšmi organizacemi s podobným účlem a přdměem čnnosti

2

Vedlejší hospodářké čnnosti:

Přdměy vedlejš hospodářké čnnosti slouž k dosažní účlu spolku. Účl ani vedlejš hospodářké čnnosti spolku nejsou určné k výděečým čnnostem.

Přdměy vedlejš hospodářké čnnosti jsou:

 • Výroba, obchod a služy neuvedené v přlohách 1 až3 žvnostenského zákona
 • Hostinská čnnost

Článek III.

Členstvíve spolku

 1. Čenem spolku můž být fyzická osoba starš 15 let nebo právnická osoba. Čenství ve spolku vzniká na základěschválení písemné přhlášy čenskou schůí spolku, která o jeho přjetí rozhoduje na svém nejbližšm zasedání.
 2. Čenství zaniká:
 3. a) vystoupením čena spolku
 4. b) úmrtím čena č prohlášním čena za mrtvého
 5. c) zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 6. d) zánikem spolku
 7. e) vyloučním čena spolku čenskou schůí v přpadě kdy se čen opakovaněbez omluvy nezúčstní zasedání čenské schůe, nebo kdy porušje stanovy, nebo z jiných důodůstanovených zákonem

Čáek IV.

Práa a povinnosti čenůspolku

 1. Čen spolku má právo:
 2. a) účstnit se čenské schůe a podílet se na jejím rozhodování
 3. b) být volen do orgánu spolku
 4. c) přdkládat návrhy, podněy, přpomínky a stížosti
 5. Čen spolku má povinnost:
 6. a) dodržvat stanovy spolku
 7. b) svou aktivitou přspívat k pozitivní reprezentaci a rozvoji spolku
 8. c) účstnit se jednání čenské schůe

Čáek V.

Orgáy spolku

Organizačí strukturu spolku tvoř tyto orgány:

 1. a) čenská schůe
 2. b) výbor 3

Čáek VI.

Čenskáschůe

 1. Čenská schůe je nejvyššm orgánem spolku.
 2. Čenskou schůi tvoř všchni čenové spolku.
 3. Čenská schůe rozhoduje o všch důežtých věech, které se týkají spolku a to zejména:
 4. a) schvaluje stanovy spolku včtnějejich změ
 5. b) volí výbor
 6. c) rozhoduje o zániku čenství
 7. d) rozhoduje o zrušní spolku
 8. e) schvaluje plán čnnosti na dalš období
 9. f) navrhuje akce a projekty obohacující dalš čnnost spolku
 10. g) rozhoduje o přjetí nových čenůspolku
 11. h) kontroluje čnnost a hospodařní spolku
 12. i) schvaluje rozpočt a účtní závěku spolku
 13. j) schvaluje vnitří přdpisy spolku
 14. Zasedání čenské schůe je svoláváno výborem podle potřby, nejménějednou za rok.
 15. Pozvánku na zasedání čenské schůe zasílá výbor čenů spolku písemněna kontaktní adresu, která je uvedena v seznamu čenůspolku nebo elektronickou pošou na jejich kontaktní e-mail a to nejpozděi 5 dnůpřd konáním čenské schůe.
 16. Pozvánka obsahuje alespoň
 17. a) název, sídlo a identifikačí čslo spolku
 18. b) místo a dobu zahájení čenské schůe
 19. c) program čenské schůe

K pozvánce se přkládají vešeré podklady k jednotlivým záležtostem programu čenské schůe

 1. Čenská schůe je usnášníschopná, účstní-li se jejího zasedání nadpolovičí věšna všch čenůspolku. Čenská schůe rozhoduje nadpolovičí věšnou všch přtomných čenůspolku. Kažý čen má př hlasování 1 hlas.
 2. O rozhodnutích, přjatých na zasedání čenské schůe pořzuje čenskou schůí pověřný čen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřjí dva přtomní čenové spolu, kteř se zúčstnili čenské schůe.

Čáek VII.

Výor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor je 7 čenný a je volen čenskou schůí.
 3. Funkčí období čena výboru je na 5 let.
 4. Čen výboru musí být čenem spolku.
 5. Za spolek jedná kažý čen výboru samostatně

4

Čáek VIII.

Záady hospodařní

Spolek hospodař s movitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:

 1. a) Dary a přspěky fyzických a právnických osob
 2. b) Přjmy z doplňové čnnosti
 3. c) Dotace od obce, státu

Zapsal: Ing. Eva Chromečová

Ověřl: Vojtěša Karvayová

Naděža Jakešvá

V Žleticích dne 29. 12. 2015

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Hlášení místního rozhlasu

www.mestaobce.cz

BLOND1 - kopie.jpg

Návštěvnost stránek

203201
pata.jpg